Τηλ. Επικοινωνίας

Μεθοδολογία υλοποίησης έργου

Το παρόν τμήμα παραθέτει τις διαδικασίες, τις πρακτικές και τις μεθόδους προσαρμοσμένες σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις του έργου για την κάθε εγκατάσταση.

Σχεδιασμός και προετοιμασία επιχειρησιακού σχεδίου

Εφόσον πραγματοποιηθεί η μελέτη των δεδομένων του έργου και η επιλογή μεθόδων και τεχνικών διαδικασιών του πλάνου ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ζητούμενων υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις, ακολουθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων

Η GRGENESIS Α.Ε. αξιολογεί όλους τους πιθανούς κινδύνους, οργανώνει το κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης και ενεργεί βάσει οργανωτικού πλαισίου που θα διασφαλίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πρόληψη αδικημάτων
Η πρόληψη έκνομων ενεργειών και αδικημάτων είναι αυτό που προέχει, διότι όταν περάσουμε στο στάδιο της καταστολής οι διαστάσεις και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Οι προληπτικές ενέργειες παρατίθενται παρακάτω:

 • Έλεγχος εισερχομένων
 • Έλεγχος εξερχόμενων
 • Προορισμός τους
 • Συνεχείς κινητικότητα και παρουσία των υπαλλήλων ασφαλείας
 • Ηλεκτρονικά μέσα ελέγχου όπως κάμερες κλπ
 • Εκτέλεση των οδηγιών της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών

Η εταιρεία εφαρμόζει την διαδικασία «Αντιμετώπιση Εκτάκτων / Επειγόντων Συμβάντων», αποσκοπώντας στην ετοιμότητά της για την πρόληψη εκτάκτων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, έτσι ώστε να εκμηδενίζει ή να μειώνει σε ανεκτά επίπεδα τους κινδύνους που προκύπτουν. Η εταιρεία εκπονεί αντίστοιχα «Σχέδια Πρόληψης / Αντιμετώπισης Εκτάκτου Συμβάντος ή Ατυχήματος» στα οποία εκπαιδεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα το προσωπικό μας μέσω ασκήσεων ετοιμότητας.

 • Αντιμετώπιση από υπάλληλο ασφαλείας, τότε  θεωρούμε ότι το περιστατικό είναι λήξαν.
 • Μη αντιμετώπιση από υπάλληλο ασφαλείας, τότε αναλαμβάνει ο εντεταλμένος υπάλληλος της εταιρείας μας που έχει οριστεί ως προϊστάμενος για την συγκεκριμένη φύλαξη για την επίλυση του προβλήματος.
 • Σε επιτυχή έκβαση τότε το συμβάν παύει να υφίσταται.
 • Σε μη επίλυσή του τότε αναλαμβάνει υπεύθυνος της εταιρείας μας ο οποίος θα προσέλθει το συντομότερο δυνατόν αφού κατά την μετάβασή του έχει ενημερώσει και τις αρμόδιες αρχές που μπορούν να επιληφθούν στο συγκεκριμένο συμβάν.
 • Σε κάθε περίπτωση θα γίνει σχετική εγγραφή συμβάντος και θα ενημερωθεί προφορικώς και εγγράφως η διοίκηση της εταιρείας σας.

Πρόβλεψη – Διαπίστωση – Αντιμετώπιση

 • Μέσα στα πλαίσια της γνώσης και της εμπειρίας που διαθέτουμε προσπαθούμε να προβλέψουμε όλα τα πιθανά προβλήματα τα οποία μπορούν να ανακύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας και να έχουμε έτοιμες λύσεις και εναλλακτικά σενάρια για την επίλυσή τους.
 • Σε περιπτώσεις που προκύπτουν εκ της γενέσεως  χωρίς να έχει καταγραφεί στα αρχεία μας και γενικότερα στην  ευρύτερη ιστορία του χώρου μας, τότε το καταγράφουμε, αξιολογούμε τις παραμέτρους που το διέπουν και ενημερώνουμε σε προκαθορισμένο σεμινάριο το σύνολο του προσωπικού μας έτσι ώστε να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επαγρύπνηση.
 • Διασφάλιση επάρκειας των υπαρχόντων ελέγχων στο περιβάλλον διαχείρισης.
 • Εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης και στρατηγικές.
 • Η αντιμετώπιση όλων των συμβάντων γίνεται αφού διασφαλιστούν τα δικαιώματα περί ζωής και ιδιοκτησίας. Είναι επιτακτική ανάγκη, ως πρώτη προτεραιότητα ο ανθρώπινος παράγοντας.
Οργάνωση και προγραμματισμός ενεργειών

Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου σχεδιάζεται ένα πλάνο ενεργειών το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν και είναι εξατομικευμένο για κάθε φυλακτικό σημείο.

Αυτό το πλάνο περιλαμβάνει τακτικές συναντήσεις, timelines, καταγραφή του συνόλου οδηγιών και ελέγχων που γίνονται από εξουσιοδοτημένα στελέχη της εταιρείας (Επόπτες Ελέγχου) και παρουσίαση από τον Υπεύθυνο έργου στους εκπροσώπους του πελάτη μας προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις.

Οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν ανασκοπούνται εκ νέου και συμφωνούνται με τον πελάτη. Βάσει του προσδιορισμού των απαιτήσεων του πελάτη και της συμφωνίας μαζί του, εκπονείται κάθε φορά ένα νέο πλάνο ενεργειών για κάθε έργο, όπου προδιαγράφονται όλες οι παράμετροι του έργου, τα απαιτούμενα μέσα, οι ενέργειες, οι έλεγχοι και οι σχετικές απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Όπου απαιτείται, ανάλογα με τη φύση του έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη, είναι δυνατή η έκδοση ειδικότερων οδηγιών εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πλάνο ενεργειών. Συνολικά, όλα τα σχετικά έγγραφα και η τεκμηρίωση για κάθε έργο (π.χ. σύμβαση, έγγραφα ελέγχων, ειδικές προμήθειες υλικών για το έργο κλπ.) αρχειοθετούνται στον αντίστοιχο Φάκελο Έργου ή Φάκελο Πελάτη.

Προγραμματισμός βαρδιών

Η GRGENESIS A.E. διαθέτει ένα δομημένο πρόγραμμα για την έκδοση βαρδιολόγιων το οποίο προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του έργου με επαρκή διαθεσιμότητα προσωπικού τόσο για προγραμματισμένες βάρδιες όσο και για την κάλυψη έκτακτων βαρδιών.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση τυχόν απουσιών με άμεση αναπλήρωση και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ή δύσκολων συνθηκών.

Επιλογή και αξιολόγηση, εκπαίδευση και καταμερισμός ανθρώπινου δυναμικού

Επιλογή και αξιολόγηση

Στόχος της GRGENESIS A.E. είναι να επιλέξει το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις των πελατών και των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.
Οι υποψήφιοι προσκομίζουν:

 • Την απαραίτητη εκ του νόμου άδεια εργασίας
 • Βιογραφικό που περιλαμβάνει γνώσεις, σεμινάρια και δεξιότητες σχετικά με το αντικείμενο και τα καθήκοντα της θέσης

Εν συνεχεία, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού καλεί σε συνέντευξη τον υποψήφιο για την αξιολόγηση και την επιλογή του προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας. Κατόπιν, διαμορφώνει το προφίλ του κάθε υποψήφιου, συγκεντρώνοντας σε ένα ηλεκτρονικό φάκελο όλα τα στοιχεία του λεπτομερώς (άδειες, πιστοποιήσεις, γνώσεις, δεξιότητες, προϋπηρεσία), εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την σωστή επιλογή για την επάνδρωση του έργου.

Το προσωπικό επιλέγεται με τα παρακάτω αυστηρά κριτήρια έτσι ώστε να διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του, αναλαμβάνοντας το καθήκον ανθρωπιστικής φροντίδας και ηθικής συμπεριφοράς.

1. Ήθος, ευγένεια και σεβασμό για τα νόμιμα δικαιώματα των ανθρώπων
2. Να μην εκδηλώσει ή διαπράξει καμιά ξενοφοβική συμπεριφορά ή φυλετική διάκριση
3. Εμφάνιση, παράσταση
4. Προϋπηρεσία
5. Συστάσεις
6. Γνώση του αντικειμένου
7. Γενική και ευρύτερη μόρφωση, δεξιότητες
8. Έλεγχος ποινικού μητρώου

Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, κάθε υπάλληλος ασφαλείας αξιολογείται μέσα από ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τεστ σχετικά με την προσωπικότητα, τις δεξιότητες, τον συλλογισμό και την αντίληψη του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα προσόντα που εκτιμήθηκαν εξαρχής ανταποκρίνονται και στην πράξη.

Εκπαίδευση
Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και εξοικειώνονται με τις διεργασίες και τις απαιτήσεις του συστήματος που τους αφορούν, με έμφαση στην εφαρμοζόμενη Πολιτική για την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τους αντίστοιχους στόχους και τις επιμέρους επιδόσεις.

Το επιλεγμένο προσωπικό θα παρακολουθήσει γενική εκπαίδευση που προβλέπεται για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, η οποία διεξάγεται σε αίθουσες στην έδρα της εταιρείας μας και περιλαμβάνει κατάρτιση σε θέματα νομοθεσίας, κανόνες ασφαλείας, αρχές και θέματα δεοντολογίας.

Στη συνέχεια προγραμματίζεται εκπαίδευση με εξειδικευμένη θεματολογία σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους ειδικούς όρους του έργου τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε πραγματικές συνθήκες στα φυλακτικά σημεία των εγκαταστάσεων του έργου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ορθή και ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

H GRGENESIS A.E. με στρατηγικό στόχο τη διαφύλαξη ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των υπαλλήλων μας, των πελατών και των πολιτών, παρέχει:

 • Εκπαίδευση και κατανόηση τις από Νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις για το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Εκπαίδευση και ενέργειες στα συμβατικά καθήκοντα της εταιρείας
 • Οργάνωση και ιεραρχία επικοινωνίας
 • Τρόποι αντιμετώπισης φραστικών επεισοδίων από πολίτες
 • Τρόποι αντιμετώπισης της δια χειρός επίθεσης ατόμων τα οποία βρίσκονται:

– Υπό την επήρεια μέθης
– Υπό την επήρεια ουσιών
– Σε  κάποιο στερητικό σύνδρομο
– Σε άτομα με ψυχολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές

 • Τρόπους αντιμετώπισης της δια αντικειμένου επίθεσης
 • Μεθόδους αντιμετώπισης σε περιπτώσεις σεισμού, πλημμύρας και σχέδιο εκκένωσης
 • Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς-πυρόσβεσης
 • Τρόποι αντιμετώπισης σε περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών (βομβιστικές απειλές– εμπρησμός) ή άλλων απειλών
 • Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών
 • Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση πλήθους
 • Οδική ασφάλεια
 • Προστασία από την πανδημία Covid – 19

Καταμερισμός ανθρώπινου δυναμικού
Ο υπεύθυνος του τμήματος για το ανθρώπινο δυναμικό σε συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου επιλέγει και αποφασίζει για τον καταμερισμό των υπαλλήλων, έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο πιο κατάλληλος υπάλληλος ανά έργο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης φύλαξης αλλά και τις δεξιότητες του κάθε υπαλλήλου.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει αυτοέλεγχο των υπαλλήλων ασφαλείας μας. Κατά την αλλαγή της βάρδιας σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των υπαλλήλων, εάν ο υπάλληλος που προσήλθε για υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα ενδεδυμένος,  περιποιημένος, καθαρός,  και νηφάλιος.

Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας έργου - continuity plan

Για την διασφάλιση της αδιάλειπτης και άρτιας παροχής υπηρεσιών φύλαξης ακόμη και σε περίοδο έκτακτων αναγκών, η GRGENESIS A.E. έχει αναπτύξει continuity plan, ώστε να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη.

Έλεγχος και Εποπτεία Υπηρεσιών

Η εταιρεία μας διαθέτει συστήματα ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών για την άμεση εποπτεία του προσωπικού της, μέσω του διορισμένου εκπροσώπου της (Επόπτη). Ως εκ’ τούτου, ορίζει εκπρόσωπό της (Επόπτη), εξουσιοδοτημένο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων (π.χ. άμεση αντικατάσταση προσωπικού), για να διασφαλιστεί η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και να επιτευχθεί άρτιος συντονισμός και έλεγχος των υπηρεσιών που παρέχει στην προς φύλαξη εγκατάσταση το προσωπικό της εταιρείας μας.

Ο Επόπτης, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για διαβούλευση με τον πελάτη σχετικά με την υπηρεσία και με την υποβολή προφορικών και γραπτών αναφορών, όπως θα απαιτείται από τον πελάτη :

 • θα έχει εμπειρία και ικανότητα διοίκησης, καθώς και κατάλληλα και επαρκή προσόντα προκείμενου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της θέσης του.
 • θα συνεργάζεται και θα λαμβάνει εντολές από τα αρμόδια όργανα (εκπροσώπους) του πελάτη.
 • θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή οργάνωση της εργασίας του προσωπικού της εταιρείας μας, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η αποτελεσματικότητα τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • θα επιλαμβάνεται και θα επιλύει άμεσα τυχόν προβλήματα δυσλειτουργίας του προσωπικού της εταιρείας μας σε συνεργασία πάντα με τον πελάτη.
 • θα τηρεί έντυπο εποπτείας και καταγραφής συμβάντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του και θα είναι άμεσα διαθέσιμος σε 24ωρη βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
 • θα χρησιμοποιεί όχημα της εταιρείας (patrol) για την άμεση παρέμβαση σε συνεννόηση και συνεργασία με τον πελάτη.
 • Το όχημα του Επόπτη θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, σφυρίχτρα, φακό, ασύρματο, κινητό, αντιπυρική κουβέρτα και γάντια, αντιασφυξιογόνο μάσκα, φορητό πυροσβεστήρα, διόπτρα ημερήσιας και νυχτερινής οράσεως), καθώς και είδη ένδυσης (στολή εργασίας προσωπικού) προκειμένου είτε να επέμβει ο ίδιος άμεσα με τη χρήση του ως άνω περιγραφόμενου εξοπλισμού, είτε να προβεί σε άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια που η εταιρεία μας παρέχει τις συμβατικές της υπηρεσίες ασφάλειας.

Φορητός υποχρεωτικός εξοπλισμός

 • Επαναφορτιζόμενος φακός υψηλής φωτεινότητας και αντοχής.
 • Αλεξίσφαιρο γιλέκο όπου πέραν της προβλεπόμενης προστασίας από πυροβόλο όπλο παρέχει και προστασία από μαχαίρι και θραύσματα εκρήξεως.
 • Αδιάβροχο ή ομπρέλα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του υπαλλήλου ασφαλείας σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
 • Σφυρίχτρα εντοπισμού θέσεως
 • Διόπτρες νυχτερινής οράσεως
 • Ασύρματη συσκευή επικοινωνίας
 • Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας

Φορητός προαιρετικός εξοπλισμός

 • Κράνος αλεξίσφαιρο
 • Αντιπυρικές κουβέρτες
 • Φορητό πυροσβεστήρα
 • Αντιασφυξιογόνο μάσκα
 • Αντιπυρικά γάντια

Υπηρεσίες περιπολιών
Υπάλληλοι φύλαξης με συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιοτήτων αναλαμβάνουν να περιπολούν τις νυχτερινές ώρες στους φυλασσόμενους στόχους.

 • Περιπολία σε άτακτα χρονικά διαστήματα (έτσι ώστε να μην  μπορούν να προβλεφθούν οι κινήσεις τους από επίδοξους κλέφτες).
 • Περιπολία  με  χρονικά διαστήματα παραμονής στους φυλασσόμενους στόχους ανά 15, 30, 45 και 60 λεπτά της ώρας.

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αυτοκίνητο με διακριτικά της εταιρείας, ασύρματο, κινητό τηλέφωνο, επαναφορτιζόμενο φακό.

Τα οχήματά μας διαθέτουν εγκατεστημένο σύστημα GPS του οποίου το στίγμα αποτυπώνεται κάθε στιγμή στο κέντρο λήψης εικόνας και σημάτων που διαθέτουμε και η διαδρομή καταγράφεται επί χάρτου και είναι διαθέσιμη στον εκάστοτε πελάτη.

Εποχούμενος έλεγχος – Περιπολίες

 • Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από περιπολίες οι οποίες επανδρώνονται από υπαλλήλους ασφαλείας οι οποίοι δεν έχουν εργασιακή σχέση μεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγονται κρούσματα ανοχής στις εργασιακές τους υποχρεώσεις.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα  χωρίς την παραμικρή ενημέρωση στελέχη της εταιρείας μας πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ελέγχοντας ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητα των εποπτών.