Τηλ. Επικοινωνίας

Κτηριακή υποδομή

Το γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως 89. Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους και σε αυτό στεγάζονται οι εξής υπηρεσίες:

1. Κεντρική Διοίκηση
2. Εμπορική Διεύθυνση
3. Κέντρο λήψης σημάτων και συμβάντων (24/7/365)
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Διαχείριση στόλου οχημάτων (patrol– πυροσβεστικών) και εξοπλισμού
6. Μηχανογράφηση, Λογιστήριο
7. Αποθήκη

Οι χώροι που στεγάζονται το τεχνικό τμήμα και η μηχανογράφηση είναι τεχνολογικά εξοπλισμένοι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία τους, ακόμη και αν προκύπτει έκτακτη ανάγκη.

Κύριο μέσο προστασίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο συστημάτων ασφαλείας ΕΝ50131 αποτελεί η πλατφόρμα για έλεγχο και διαχείριση εισερχομένων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) και σύστημα ασφάλειας με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).

Ασφάλεια δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η GRGENESIS A.E. δεσμεύεται για την προστασία προσωπικών δεδομένων και βασίζεται στη πολιτική η οποία είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων-GDPR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ) 2016/679.

Η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη οργανωτική δομή και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας με στόχο την βελτίωση της Ασφάλειας Πληροφοριών.
Επισυνάπτονται σχετικά έντυπα :

– Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
– Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
– Διαδικασία Διαχείρισης Αιτημάτων Υποκειμένων
– Μέτρα Συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR
– Συμμόρφωση της εταιρείας GRGENESIS A.E. με το GDPR
– GRGENESIS A.E. Αναφορά Επιπέδου Ωριμότητας
– Έντυπο ορισμού DPO

Δέσμευση παρόχου για:
1. Τη μη συνεργασία του και την μη υποστήριξη του με πάσης φύσης ανταγωνιστικές εταιρείες υπό οποιαδήποτε μορφής παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Στατική φύλαξη-Patrol-Κέντρου λήψεως σημάτων-Χρηματαποστολών-Συμβούλων ασφαλείας κ.τ.λ.).
2. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας τόσο των πληροφοριών όσο και των δεδομένων.